main-htm5-tag

תגית סמנטית חדשה, תגיה ה

תגית סמנטית חדשה, תגיה ה <main> מותר להשתמש באחת כזאת בדף. היא מסמנת את התוכן הראשי של העמוד. דוגמא: באתר סטאנדרטי שבו יש לנו תגית <header> ראשית, אחריה בדרך כלל...